มุมการจัดการความรู้ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

จังหวัดศรีสะเกษ PDF Print E-mail
  
Saturday, 07 July 2007 09:54

สารบัญ

จังหวัดศรีสะเกษ

1. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดศรีสะเกษ

                1.1 ข้อมูลทั่วไป

                1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                1.3 แผนที่จังหวัด

2. สภาพภูมิอากาศและฝนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                2.1 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                                2.1.1 อุณหภูมิ

                                2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

                                2.1.3 ค่าศักย์การคายระเหยน้ำ

                                2.1.4 ช่วงแสง

                2.2 สภาพน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3. สภาพดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                3.1 สภาพดินโดยทั่วไป

                3.2 แผนที่กลุ่มชุดดิน

                3.3 ลักษณะและสมบัติของดินที่สำคัญต่อการเกษตร   

                3.4 การจำแนกความเหมาะสมและข้อจำกัดของดินสำหรับปลูกพืช

                3.5 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวทางการแก้ไข

                3.6 ภาพ Profile ดินแต่ละชุด

                3.7 แผนที่แสดงศักยภาพในการให้ผลผลิต

4. แหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                4.1 สภาพแหล่งน้ำโดยทั่วไป

                4.2 ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ำชลประทาน

5. ระบบการผลิตและพืชเศรษฐกิจในจังหวัดศรีสะเกษ

                5.1 การผลิตด้านการเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ

                5.2 พืชเศรษฐกิจ

6. การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                6.1 พันธุ์ข้าว

                6.2 เหตุผลในการใช้พันธุ์ข้าว

                6.3 การเตรียมดินและวิธีการปลูก

                6.4 การใส่ปุ๋ย

                6.5 การกำจัดวัชพืช

                6.6 การเก็บเกี่ยวและการนวด

                6.7 ผลผลิต

                                6.7.1 พื้นที่ปลูกและผลผลิต

                                6.7.2 ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวในการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

7. ผลกระทบต่อการผลิตการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                7.1 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม

                                7.1.1 ผลกระทบจากสภาพแล้ง

                                7.1.2 ผลกระทบจากสภาพน้ำท่วม

                7.2 ผลกระทบจากโรคและแมลง

                                7.2.1 ปัญหาจากโรคไหม้

                                7.2.2 ปัญหาจากแมลงศัตรูข้าว

8. รายได้และรายจ่ายในการทำนา

                8.1 รายได้จากการขายข้าว

                8.2 รายจ่ายในการทำนา

9. ที่มาของข้อมูลและเอกสาร

 

....................................................................................................................................................................................................................................................

 

จังหวัดศรีสะเกษ

1. สภาพภูมิประเทศของจังหวัดศรีสะเกษ

                1.1 ข้อมูลทั่วไป

                จังหวัดศรีสะเกษ เป็นจังหวัดหนึ่งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 5,526,863 ไร่ หรือ 8842.98 ตารางกิโลเมตร อยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 20 ลิปดา และ 15 องศา 40 ลิปดา เหนือ และเส้นแวงที่ 103 องศา 45 ลิปดา ถึง 104 องศา 55 ลิปดา ตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯโดยทางรถยนต์ประมาณ 560 กม. สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 122-347 เมตร ระดับความสูงของภูเขาวัดที่จุดสูงสุดประมาณ 643 เมตร ปริมาณน้ำฝนตลอดปีเฉลี่ย 1,359.7 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 22.1 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 35.8 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 75 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดอื่นๆ ดังนี้ (ภาพที่ 1)

                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธร

                ทิศตะวันออก           ติดต่อกับจังหวัดอุบลราชธานี

                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์

                ทิศใต้                    ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย

                1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดศรีสะเกษ มีความลาดเทจากตอนใต้ไปทางตอนเหนือของพื้นที่  ซึ่งทางตอนใต้เป็นเทือกเขาพนมดงรัก ทอดยาวตามแนวทิศตะวันออกและทิศตะวันตก มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 347 – 643 เมตร ถัดลงไปจากแนวเทือกเขาดังกล่าวนี้ พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาเล็กๆมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนชันและลูกคลื่นลอนลาด มีความลาดชันระหว่าง  5 –35  เปอร์เซ็นต์ และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 122– 347  เมตร ตามลำดับ ติดต่อกับพื้นที่ตอนกลางและตอนเหนือ ซึ่งมีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อยถึงราบลุ่ม มีความลาดชัน 0 –5 เปอร์เซ็นต์ และอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 113 – 121 เมตร บริเวณที่เป็นที่ราบเรียบถึงราบลุ่ม ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณพื้นที่น้ำท่วมและน้ำเคยท่วมตามแนวริมฝั่งของแม่น้ำมูล ซึ่งไหลผ่านบริเวณตอนกลางของพื้นที่ตามแนวตะวันตกและแนวตะวันออก นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยทับทัน ห้วยสำราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ไหลจากเทือกเขาพนมดงรักลงสู่แม่น้ำมูล รวมทั้งห้วยขนาดเล็กสายสั้นๆอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ห้วยเหนือ และห้วยแฮด เป็นต้น ลักษณะภูมิประเทศและธรณีสัณฐานของจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งออกได้ดังนี้

                1. ธรณีสัณฐานที่เกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำ  หรือลมพัดมาทับถม แล้วมีการเปลี่ยนแปลงระดับของพื้นที่ โดยกรรมวิธีของแม่น้ำหรือทางน้ำและขบวนการกัดกร่อนที่ทำให้พื้นที่มีระดับแตกต่างกัน โดยที่ตะกอนที่ถูกกัดกร่อนออกไปจะถูกพาไปทับถมในพื้นที่ราบลุ่มกว่า โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ำสายสำคัญดังที่กล่าวมาแล้ว แต่ถ้าพิจารณาถึงสภาพทางธรณีสัณฐานของพื้นที่ที่เกิดจากอิทธิพลของการกัดกร่อนและกรรมวิธีของทางน้ำที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่ก่อให้เกิดสภาพพื้นที่ที่มีระดับแตกต่างกันของสองฝั่งแม่น้ำสายสำคัญแบ่งออกได้ดังนี้ 

                (1) ที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง (flood plain) พบสองข้างของลำน้ำ เช่น แม่น้ำมูล แม่น้ำชี   พื้นที่ส่วนนี้เกิดจากตะกอนที่น้ำพัดพามาทับถมกัน และมีอายุยังไม่มาก ในช่วงฤดูฝนมักถูกน้ำท่วม พื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงนี้ ประกอบไปด้วย

                                - สันริมฝั่งแม่น้ำ (river levee) ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำ

                                - พื้นที่ราบลุ่มหลังแม่น้ำ (river basin) เป็นส่วนที่ต่ำสุด น้ำในแม่น้ำจะไหลบ่าท่วมในช่วงฤดูฝน พื้นที่ส่วนนี้ใช้ทำนา และปลูกพืชผักสวนครัวและพืชไร่ในบริเวณสันริมฝั่งแม่น้ำ ดินที่พบบริเวณนี้มีอายุน้อย  ลักษณะของชั้นดินยังเกิดขึ้นให้เห็นไม่ชัดเจน (weak profile development)  แต่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์  เนื่องจากเกิดจากตะกอนใหม่ (recent alluvium) น้ำได้พัดพาเอาอาหารพืชมาทับถมทุกปี

                (2) ลานตะพักลำน้ำขั้นต่ำ (low river terrace) มีระดับสูงกว่าที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง แต่ยังมีสภาพพื้นที่ราบเรียบ การทับถมของตะกอนใหม่ไม่เกิดขึ้น ยกเว้นบางปีที่มีน้ำท่วมมากอาจมีตะกอนถูกพัดพามาทับถมเป็นชั้นบางๆที่ผิวดินบน เป็นสภาพธรณีสัณฐานที่มีพื้นผิวคงตัว (stable surface) และเกิดจากการทับถมของตะกอนลำน้ำที่มีอายุมาก (old alluvium) ดังนั้นดินที่เกิดในบริเวณส่วนนี้มีลักษณะเป็นหน้าตัดหรือชั้นดินเกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจน (well profile development) และดินส่วนใหญ่มีสภาพการระบายน้ำเลว ใช้ประโยชน์ในการทำนา

                (3) ลานตะพักลำน้ำขั้นกลางและขั้นสูง (upper river terraces) มีสภาพพื้นที่สูงขึ้นไปจากลานตะพักลำขั้นต่ำ (high-terrace) มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นไม่ราบเรียบ ในพื้นที่ส่วนนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามระดับความสูงและลักษณะของดิน  คือ  ลานตะพักลำน้ำขั้นกลาง (middle terrace) จะพบถัดขึ้นไปจากลานตะพักลำน้ำขั้นต่ำ ดินส่วนใหญ่สีน้ำตาล สีเหลือง หรือน้ำตาลปนเหลือง  ส่วนที่สูงขึ้นไปอีกเป็นลานตะพักลำน้ำขั้นสูง การระบายน้ำดี สีแดง พื้นที่ที่เป็นลานตะพักลำน้ำขั้นกลางและขั้นสูงนี้ เกิดจากตะกอนที่น้ำหรือลมพัดมาทับถมกันเป็นเวลานานแล้ว ดังนั้นดินที่พบบริเวณพื้นที่ส่วนนี้จึงเป็นดินที่มีหน้าตัดของดิน เกิดขึ้นให้เห็นอย่างชัดเจนเช่นเดียวกัน

                2. ธรณีสัญฐานที่เกิดจากขบวนการปรับระดับของพื้นที่  (degradation process) หินส่วนที่อ่อนหรือผุได้ถูกกัดกร่อนออกไปทำให้เหลือพื้นที่ที่เป็นดินเป็นเขาเตี้ย มีลักษณะเป็นลูกคลื่นพบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในตอนล่าง จะพบหินอยู่ในระดับตื้น ส่วนชั้นดินตอนบนที่ไม่หนานักอาจเกิดจากการสลายตัวของหินพื้นข้างล่างมาเป็นดิน ถ้าเป็นเนินที่ราบเชิงเขาอาจได้มาจากการเคลื่อนย้ายของตะกอนหินของภูเขาบริเวณใกล้เคียงถูกเคลื่อนย้ายมาโดยแรงดึงดูดของโลก (colluviated -materials) แล้วมาสะสมอยู่ตอนบนของหน้าตัดดิน (soil profile) สภาพของธรณีสัณฐานที่กล่าวนี้เรียกรวมกันว่าเป็นสภาพพื้นที่เหลือตกค้างจากการกัดกร่อนของหิน (erosion surface remnant) ดินที่พบมักเป็นดินตื้นถึงลึกมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นดินตื้นถึงลึกปานกลาง ลักษณะของดินขึ้นอยู่กับชนิดของหินที่เป็นวัตถุต้นกำเนิดของดิน เช่น หินทราย จะให้เนื้อดินหยาบหรือดินปนทราย ส่วนหินเนื้อละเอียด เช่น หินดินดาน หินปูนและหินทรายแป้ง (siltstone) จะให้เนื้อดินละเอียดและมักมีสีแดงหรือเหลืองแดง บางบริเวณพบดินที่เกิดจากภูเขาไฟ (Basaltic plain) ให้ดินเหนียวเนื้อละเอียด

                3. พื้นที่ภูเขา (mountainous area) เป็นพื้นที่ภูเขาสูงหรือพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน (slope complex) มีระดับความสูงตั้งแต่ 347 - 645 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ทางด้านทิศใต้ ในเขตอำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอภูสิงห์ กลุ่มหินที่พบส่วนใหญ่เป็นกลุ่มหินโคราช ประกอบด้วยชั้นของ หินทราย หินทรายแป้ง และหินดินดาน บางบริเวณอาจจะมีปูนปน ในยุคครีเทเชียสช่วงกลาง – ล่าง และยุคจูแรสซิกช่วงบน - กลาง (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน,2550) 

                1.3 แผนที่จังหวัด

 

ภาพที่ 1 แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ และอาณาเขตติดต่อจังหวัดใกล้เคียง

 

2. สภาพภูมิอากาศและฝนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                2.1 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                                2.1.1 อุณหภูมิ

                                อุณหภูมิทั้งปีของจังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 2) จะเห็นได้ว่ามีสภาพอากาศหนาวเย็นช่วงต้นปีอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคม 24.30 ± 0.26 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ำสุดลดลงถึง 17.48 ± 0.36 องศาเซลเซียส  อุณหภูมิเฉลี่ยเริ่มขยับสูงขึ้นเรื่อยๆ จากเดือนกุมภาพันธ์ 26.16 ± 0.43 องศาเซลเซียส  ถึงเดือนเมษายน 30.26 ± 0.22 องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นช่วงกลางฤดูร้อน อุณหภูมิในตอนกลางวันร้อนจัดในเดือนมีนาคมและเมษายน โดยอุณหภูมิสูงสุด 35.14 ± 0.25 องศาเซลเซียส และ 35.96 ± 0.36 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคมและเมษายน ตามลำดับ หลังจากนั้นอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน และอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูหนาว อุณหภูมิลดลงถึงต่ำสุดช่วงปลายปี ในเดือนธันวาคมมีอุณหภูมิต่ำสุด 17.83 ± 0.54 องศาเซลเซียส   เฉลี่ย 23.86 ± 0.44 องศาเซลเซียส   


ภาพที่ กราฟแสดงอุณหภูมิในแต่ละเดือนของจังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด (T max) ต่ำสุด (T min ) เฉลี่ย (T mean) (ค่าเฉลี่ย 10 ปี, พ.ศ. 2542-2551 แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา) 

 

                                2.1.2 ความชื้นสัมพัทธ์

                                ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ (ภาพที่ 3) ในเดือนกุมภาพันธ์มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ที่ 62.24 ± 0.86 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 71.95 ± 1.84 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม ซึ่งปริมาณความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดวัดได้ในเดือนสิงหาคม 78.16 ± 1.08 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน และปริมาณความชื้นสัมพัทธ์จะลดลงช่วงสิ้นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม มีปริมาณความชื้นสัมพัทธ์ 73.80 ± 1.75, 68.67 ± 1.58 และ 66.45 ± 1.58 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เนื่องจากเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว 

ภาพที่ กราฟแสดงความชื้นสัมพัทธ์ (%) (ค่าเฉลี่ย 10 ปี, พ.ศ. 2542-2551 แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

                                2.1.3 ค่าศักย์การคายระเหยน้ำ

                                ค่าศักย์การคายระเหยน้ำในจังหวัดศรีสะเกษจะแปรผันไปตามฤดูกาล (ภาพที่ 4) ในเดือนมกราคม ค่าศักย์การคายระเหยน้ำ มีค่า 117.89 ± 3.26 มิลลิเมตร ค่าศักย์การคายระเหยน้ำจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ในเดือนมีนาคม มีค่าศักย์การคายระเหยน้ำอยู่ที่ 146.30 ± 4.48 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นค่าสูงสุด และในเดือนเมษายน มีค่าศักย์การคายระเหยน้ำอยู่ที่ 142.23 ± 7.78 มิลลิเมตร หลังจากนั้นค่าศักย์การคายระเหยน้ำได้ลดต่ำลงในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนมีค่า 122.65 ± 8.89 มิลลิเมตร และค่าศักย์การระเหยน้ำต่ำสุดอยู่ในเดือนกันยายน ซึ่งมีค่าศักย์การระเหยน้ำ 85.93 ± 7.30 มิลลิเมตร จากนั้นค่าจะเพิ่มปริมาณขึ้นเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในเดือนตุลาคม ถึงธันวาคม

 

ภาพที่ กราฟแสดงค่าศักย์การคายระเหยน้ำ (มม.) ในแต่ละเดือนของจังหวัดศรีสะเกษ (ค่าเฉลี่ย 10 ปี  พ.ศ. 2542-2551, แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

                                2.1.4 ช่วงแสง

 

                2.2 สภาพน้ำฝนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                ปริมาณน้ำฝน

                สภาพน้ำฝน (ภาพที่ 5) ในแต่ละเดือนแสดงให้เห็นถึงฤดูกาลที่โดยปกติจะเริ่มราวเดือนเมษายน โดยมีปริมาณน้ำฝน 73.84 ± 13.81 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 2542-2551) ปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้นเป็น 231.28 ± 44.11 มิลลิเมตร ในเดือนพฤษภาคม และปริมาณน้ำฝนสูงสุดอยู่ในเดือนสิงหาคม (354.64±66.30 มิลลิเมตร) ก่อนที่ปริมาณจะลดลงในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม และฤดูฝนสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนสะสมเฉลี่ยรายเดือน พบว่า มีปริมาณน้ำฝนทั้งปี 1547.73 ±  282.30 มิลลิเมตร (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 2542-2551)

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงปริมาณน้ำฝนสะสมในแต่ละเดือนของจังหวัดศรีสะเกษ (ค่าเฉลี่ย 10 ปี 2542-2551, แหล่งข้อมูล: กรมอุตุนิยมวิทยา)

 

3. สภาพดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                3.1 สภาพดินโดยทั่วไป

                จังหวัดศรีสะเกษ มีเนื้อที่ประมาณ 5,526,863 ไร่ จากการสำรวจดิน พบว่ามีดินอยู่ 56 ประเภทของกลุ่มชุดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 4,679,373.6081. ไร่ หรือร้อยละ 84.6660 ของเนื้อที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่เบ็ดเตล็ด 8 ประเภท ได้แก่ บ่อยืมดิน ที่ผาชัน บ่อลูกรัง ที่ดินดัดแปลง ที่ดินหินโผล่ ที่ลาดชันเชิงซ้อน ที่อยู่อาศัย และพื้นที่น้ำ รวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 847,489.3920 ไร่ หรือร้อยละ 15.3340 ของเนื้อที่ทั้งหมด สภาพดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจำแนกดินออกเป็น 64 หน่วยแผนที่ โดยแยกเป็น 39 กลุ่มชุดดิน 17 หน่วยดินสัมพันธ์ 8 หน่วยพื้นที่เบ็ดเตล็ด มีเนื้อที่ประมาณ 5,526,963 ไร่ (ตารางที่ 1)

                3.2 แผนที่กลุ่มชุดดิน

                หน่วยแผนที่ของกลุ่มชุดดิน (ภาพที่ 6) ที่พบในพื้นจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มชุดดินที่พบมากที่สุดในจังหวัดศรีสะเกษ คือ  กลุ่มชุดดินที่ 22 มีเนื้อที่ประมาณ 1,015,825.65 ไร่  หรือ 18.38 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด  กลุ่มชุดดินที่ 22  เหมาะที่จะใช้ในการทำนาเนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบมีน้ำขังแช่ในช่วงฤดูฝน แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักเช่น ถั่วเหลือง ถั่วลิสง ข้าวโพด ยาสูบ กระเทียม มะเขือเทศ ฯลฯ ก่อนและหลังการปลูกข้าวถ้ามีน้ำชลประทานหรือมีแหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ และภาคตะวันออก ใช้ปลูกยางพาราและไม้ผล  กลุ่มชุดดินที่พบรองลงมาคือ  กลุ่มชุดดินที่ 40  มีเนื้อที่ประมาณ  1,004,890.39ไร่  หรือ 18.18 เปอร์เซ็นต์ของเนื้อที่จังหวัด กลุ่มชุดดินที่ 40 มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร และไม้ผลค่อนข้างไมเหมาะสมที่จะนํามาปลูกพืชผัก  และไม่เหมาะสมที่จะใชในการทํานา เนื่องจากเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและสภาพพื้นที่ไม่อํานวย  แต่สามารถใช้ประโยชน์ในการปลูกไม้โตเร็วและปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ดี

ภาพที่ 6 แผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัดศรีสะเกษ

 

                3.3 ลักษณะและสมบัติของดินที่สำคัญต่อการเกษตร

                ลักษณะและสมบัติของดินที่สำคัญต่อการเกษตร แสดงไว้ในตารางที่ 2 และตารางที่ 3 ซึ่งกลุ่มดินที่แตกต่างกัน หรือความลึกที่ต่างกันจะส่งผลต่อลักษณะของ สีดิน เนื้อดิน ปฏิกิริยาดิน และความอุดมสมบูรณ์ของดิน

                3.4 การจำแนกความเหมาะสมและข้อจำกัดของดินสำหรับการปลูกพืช 

                ความเหมาะสมและข้อจำกัดของดินสำหรับการปลูกพืช จำแนกโดยใช้หลักเกณฑ์ จากเอกสารวิชาการฉบับที่ 453 (กองสำรวจและจำแนกดิน ) กรมพัฒนาที่ดิน สรุปได้ดังนี้ (ตารางที่ 4 และตารางที่ 5)

                1. ดินที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าว

                ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว มีเนื้อที่ประมาณ 126,253.4438 ไร่ หรือ ร้อยละ 2.2844 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1, 4, 5, 7 ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกข้าว แต่มีข้อจำกัด

                - เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย เสี่ยงต่อการขาดน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 15,082.5120 ไร่ หรือร้อยละ 0.2729 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้กลุ่มชุดดินที่ 15

                - เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,648,771.9524 ไร่ หรือร้อยละ 29.8320 ของเนื้อทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17hi, 17B, 18hi, 19, 22hi, 24, 19/7, 19/15hi, 19/18hi, 19/22hi

                - ดินมีพื้นที่ดอน เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อที่ประมาณ 253,775.0656 ไร่ หรือร้อยละ 4.5917 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 15hi, 15hi/7

                2. ดินที่มีความเหมาะสมปานกลางสำหรับปลูกข้าว

                เป็นดินค่อนข้างดอน เสี่ยงต่อการขาดน้ำ เมื่อฝนทิ้งช่วง มีเนื้อที่ประมาณ 958,773,5124 ไร่ หรือร้อยละ 17.3475 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 17hiB, 18hiB, 19B, 22hiB, 24B, 25hiB, 19B/18hiB, 19/22hiB, 22hiB/24B

                3. ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว

                - ดินดอนที่มีการระบายน้ำดี มีเนื้อที่ประมาณ 1,553,042.3734 ไร่ หรือร้อยละ 28.0999 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 29B, 33, 33B, 35B, 36, 37B, 38B, 40, 40B, 41B, 44B, 46B, 47B, 49B, 56B, 61, 37B/40B, 40B/41B, 41B/44B, 47B/56B

                - พื้นที่ลาดชัน เนินเขา มีเนื้อที่ประมาณ 92,906.1605 ไร่ หรือร้อยละ 1.6810 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35C, 40C, 47C, 56C, 35C/56C, 40C/47C, 40D/47D, 47C/56C

                -  พื้นที่สูงชันและมีก้อนหิน มีเนื้อที่ประมาณ 415,666.5788 ไร่ หรือร้อยละ 7.5208 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62

                4. ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกพืชไร่

                - เหมาะสมดี ไม่มีข้อจำกัด มีเนื้อที่ประมาณ 50763.9017 ไร่ หรือร้อยละ 0.9185 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 33, 33B, 38B

                - เหมาะสมดี แต่มีข้อจำกัด เกี่ยวกับ

                - เป็นดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีเนื้อที่ประมาณ 132,328 ไร่ หรือร้อยละ 2.3943 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 29B, 40

                - พื้นที่มีความลาดชัน เกิดกษัยการ และเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อที่ ประมาณ 176,785.6664 ไร่ หรือร้อยละ 3.1987 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35B, 35C, 36

                - ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื้อดินเป็นทราย มีเนื้อที่ ประมาณ 28,721.9396 หรือร้อยละ 0.5197 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่กลุ่มชุดดินที่ 37B

                - เป็นดินร่วนหยาบ และเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และมีความลาดชันร้อยละ 2-5 มีเนื้อที่ประมาณ 1,279,616.3198 ไร่ หรือร้อยละ 23.1527 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 40B, 41B, 44B, 56B, 61, 37B/40B, 40B/41B, 41B/44B

                - เป็นดินมีความลาดชันร้อยละ 5-12 และเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย มีเนื้อที่ประมาณ 47,198.0343 ไร่ หรือร้อยละ 0.8540 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 40C, 35C/56C, 56C

                5. ดินที่ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับปลูกพืชไร่

                - เป็นดินตื้น ยากต่อการไถพรวน มีเนื้อที่ประมาณ 231,493.5632 ไร่ หรือร้อยละ 4.1885 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46B, 49B, 40C/47C, 40D/47D, 47B/56B, 47C/56C

                - ดินตื้นมาก พบก้อนกรวดและเศษหิน เสี่ยงต่อการขาดน้ำ มีความลาดชันมาก มีเนื้อที่ประมาณ 9,791.7459 ไร่หรือร้อยละ 0.1410 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47B, 47C

                6. ดินที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกพืชไร่

                - ดินมีน้ำท่วมขังในฤดูฝน มีเนื้อที่ประมาณ 2,360,830.2099 ไร่หรือร้อยละ 43.5342 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1, 4, 15, 15hi, 17hi, 17hiB, 17B, 18hi, 18hiB, 19, 19B, 22hi, 22hiB, 24, 24B, 25, 25hiB, 15hi/7, 19/7, 19/15hi, 19/18hi, 19B/18hiB, 19/22hi, 19B/22hiB, 22hiB/24B

                7. ดินที่มีความเหมาะสมดีสำหรับปลูกไม้ผล

                - เหมาะสมดีไม่มีข้อจำกัด มีเนื้อที่ประมาณ  50,763.9017 ไร่หรือร้อยละ 0.9185 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 33, 33B, 38B

                8. เหมาะสมดี แต่มีข้อจำกัด

                - เป็นดินตื้น และเป็นดินร่วนหยาบ มีเนื้อที่ประมาณ 15,783.4622 ไร่ หรือร้อยละ 0.2866 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47B, 47C/56B*, 47C/40C*, 47C/56C*

                - ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 1,388,353 ไร่หรือร้อยละ 25.132 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 29B, 35B, 35C, 36, 37B, 40, 40B, 40C, 37B/40B, 40B/41B, 41B/44B, 47B/56B, 47C/56C

                - พื้นที่มีความลาดชัน 5-12 % มีเนื้อที่ประมาณ 2,921.8919 ไร่หรือร้อยละ 0.0529 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 35C/56C

                9. ไม่ค่อยเหมาะสมสำหรับปลูกไม้ผล

                - มีก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก มีเนื้อที่ประมาณ 165,080.2126 ไร่ หรือร้อยละ 2.9869 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 46B, 49B

                - พื้นที่สูง ดินมีการระบายน้ำดี บางส่วนเป็นดินตื้น มีเนื้อที่ประมาณ 257,326.4489 ไร่หรือร้อยละ 5.6559 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่กลุ่มชุดดินที่ 41B, 44B, 56B, 56C, 61, 40D/47D

                10. ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกไม้ผล 

                - ดินมีน้ำท่วมขังในฤตูฝน มีเนื้อที่ประมาณ 2,360,830.2099 ไร่ หรือร้อยละ 43.5342 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1, 4, 5, 7, 15, 15hi, 17hi, 17hiB, 17B, 18hi, 18hiB, 19, 19B, 22hi, 22hiB, 24, 24B, 25, 25hiB, 15hi/7, 19/7, 19/15hi, 19/18hi\, 19B/18hiB, 19/22hi, 19B/22hiB, 22hiB/24B

                - มีก้อนกรวดและเศษหิน มีเนื้อที่ประมาณ 791.7459 ไร่ หรือร้อยละ 4.6559 ของเนื้อที่ทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 47B, 47C

                3.5 ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินและแนวทางการแก้ไข

                ดินที่มีปัญหามีแนวทางแก้ไข ดังนี้

                1. ดินทราย หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินทราย หรือดินทรายปนดินร่วน ที่มีความหนามากกว่า 50 ซ.ม จากผิวดิน (ดินทรายหนาปานกลาง ถึง ดินทรายหนามาก ) ทำให้ดินอุ้มน้ำได้น้อย ดินขาดแคลนน้ำบ่อยๆ การดูดซับธาตุอาหารต่ำ การชะล้างสูญเสียหน้าดินเกิดได้ง่าย และเกิดร่องลึกในทางน้ำผ่าน

                แนวทางการแก้ไข ควรมีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดปีเพื่อรักษาหน้าดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรปลูกพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้าอัตรา 10-12 ก.ก/ไร่หรือถั่วพุ่ม 8-1ก.ก/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 ก.ก/ไร่) แล้วไถกลบระยะออกดอกจะทำให้คุณภาพของดินด้านกายภาพดีขึ้น มีเนื้อที่ประมาณ 329,957.7734 ไร่หรือร้อยละ 5.9701 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                2. ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชิ้นส่วนขนาดโตมากกว่า 2 ม.ม ปริมาณมากกว่า 35 % โดยปริมาตร และอาจพบชั้นหินพื้นหรือชั้นมาร์ลภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน ทำให้ดินมีชิ้นส่วนที่ละเอียดหรือเนื้อดินละเอียดน้อย จึงทำให้ความสามารถในการดูดซับน้ำและธาตุอาหารต่ำ เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชที่เป็นประโยชน์ได้ง่ายก่อนที่พืชจะนำไปใช้ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตและการชอนไชของรากพืชลงไปหาธาตุอาหารและน้ำ การค้ำยันและการทรงตัวของต้นพืชไม่ดีและล้มง่าย พื้นที่ที่เป็นดินตื้นมากหรือมีก้อนกรวด เศษหิน หรือลูกรัง อยู่บนผิวดินมากๆจะเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวน รวมทั้งความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำและขาดแคลนน้ำได้ง่าย การใช้ประโยชน์บริเวณที่มีหน้าดินอยู่บ้างและไม่มีเศษหิน ก้อนหิน หรือลูกรัง อยู่บนผิวดินมาก

                แนวทางการแก้ไข ควรใช้ปลูกพืชรากสั้น เช่น พืชไร่ หรือพืชผัก หรือขุดหลุม กว้างxยาวxลึก เท่ากับ 75x75x75 ซ.ม แล้วนำดินอื่นที่เหมาะสมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก อัตรา 15-25 ก.ก/หลุมมาใส่เพื่อปลูกไม้ผล บางแห่งที่ตื้นมาก หรือมีเศษหินลอยหน้ามากไม่ควรใช้พื้นที่นั้น จึงเหมาะสำหรับเป็นป่าธรรมชาติเท่านั้น สามารถแบ่ง ดินตื้นที่พบ ในจังหวัดได้ ดังนี้

                - ดินตื้นถึงชั้นกรวดลูกรังและเศษหิน มีเนื้อที่ประมาณ 159,233.0416 ไร่ หรือร้อยละ  2.8811  ของเนื้อที่ทั้งหมด

                - ดินตื้นถึงชั้นหินพื้น มีเนื้อที่ประมาณ 17,218.6099 ไร่ หรือร้อยละ 0.3115 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                - ดินตื้นถึงลูกรัง หรือ ชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยู่บนดินเหนียว มีเนื้อที่ประมาณ 60,325.4417 ไร่ หรือร้อยละ 1.0915 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                - ดินตื้น การระบายน้ำเลว มีเนื้อที่ประมาณ 75,644.1224 ไร่ หรือร้อยละ 1.3687 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด

               3. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ หมายถึง ดินที่มีคุณสมบัติในการให้ผลผลิตของพืชต่ำ เนื่องมาจากการมีอินทรียวัตถุ ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและโพแทสเซี่ยม การอิ่มตัวด้วยประจุบวกที่เป็นด่าง และความสามารถในการแลกประจุบวกต่ำ ทั้งนี้เป็นเพราะทรัพยากรดินในเขตจังหวัด  เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดที่เป็นหินทรายจากหมวดหินน้ำพองและภูกระดึงเป็นส่วนใหญ่ หรือจากการทำเกษตรกรรมติดต่อมาเป็นเวลานาน

                แนวทางการแก้ไข จึงควรมีการใส่ธาตุอาหารพืชให้แก่ดิน โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนที่พอเหมาะแก่พืชแต่ละชนิดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ข้าวควรใส่ปุ๋ยไนโตรเจนหลังหว่าน เพื่อให้ต้นอ่อนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหรือใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสช่วงข้าวตั้งท้อง มีเนื้อที่ประมาณ 2,639,025.3144 ไร่ หรือร้อยละ 47.5799 ของเนื้อที่ทั้งหมด

                4. ดินที่มีการชะล้างพังทลาย หมายถึง ดินที่เกิดในพื้นที่ที่มีความลาดชันและมีการสูญเสียหน้าดิน มักเป็นดินเนื้อหยาบหรือดินตื้น จึงควรอนุรักษ์ไว้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้ประโยชน์ ควรได้มีการทำแนวป้องกันการชะล้างพังทลาย โดยการปลูกแฝกขวางความลาดเทหรือทำขั้นบันไดดิน มีเนื้อที่ประมาณ 91,302.9920 ไร่หรือร้อยละ 1.7425 ของเนื้อที่ทั้งหมด (สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน, 2550)

                3.6 ภาพ Profile ดินแต่ละชุด

                3.7 แผนที่แสดงศักยภาพในการให้ผลผลิต

 

4. แหล่งน้ำและระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                4.1 สภาพแหล่งน้ำโดยทั่วไป

                4.2 ระบบชลประทานและพื้นที่รับน้ำชลประทาน

 

5. ระบบการผลิตและพืชเศรษฐกิจในจังหวัดศรีสะเกษ

                5.1 การผลิตด้านการเกษตรในจังหวัดศรีสะเกษ

                5.2 พืชเศรษฐกิจ

 

6. การผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                6.1 พันธุ์ข้าว

                6.2 เหตุผลในการใช้พันธุ์ข้าว

                6.3 การเตรียมดินและวิธีการปลูก

                6.4 การใส่ปุ๋ย

                6.5 การกำจัดวัชพืช

                6.6 การเก็บเกี่ยวและการนวด

                6.7 ผลผลิต

                                6.7.1 พื้นที่ปลูกและผลผลิต

                                6.7.2 ความเหมาะสมของพื้นที่ปลูกข้าวในการให้ผลผลิตของข้าวที่ปลูกในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                                พื้นที่ดินที่มีความเหมาะสมสำหรับปลูกข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ (ภาพที่ 7)

 

ภาพที่ 7 พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดศรีสะเกษ

 

ตารางที่ 6 จำนวนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกข้าว

ความเหมาะสม 

พื้นที่ (ไร่)

ดินมีความเหมาะสม

ดินไม่ค่อยเหมาะสม

ดินไม่เหมาะสม

ไม่มีข้อมูล

รวมพื้นที่

3,106,023.86

427,802.58

1,541,940.83

15,027.19

5,090,794.46

 

7. ผลกระทบต่อการผลิตการผลิตข้าวในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

                7.1 ผลกระทบจากสภาพแวดล้อม

                                7.1.1 ผลกระทบจากสภาพแล้ง

                                7.1.2 ผลกระทบจากสภาพน้ำท่วม

                7.2 ผลกระทบจากโรคและแมลง

                                7.2.1 ปัญหาจากโรคไหม้

                                7.2.2 ปัญหาจากแมลงศัตรูข้าว

 

8. รายได้และรายจ่ายในการทำนา

                8.1 รายได้จากการขายข้าว

                8.2 รายจ่ายในการทำนา

 

9. ที่มาของข้อมูลและเอกสาร

กรมอุตุนิยมวิทยา. 2542. ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.2542-2551).

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน. 2553.แผนที่กลุ่มชุดดินของจังหวัดศรีสะเกษ [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก

          http://www.gissite3.ldd.go.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กุมภาพันธ์ 2553).

ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน กรมพัฒนาที่ดิน.พื้นที่ความเหมาะสมในการปลูกข้าวของจังหวัดศรีสะเกษ. 2553. [ออนไลน์].

         เข้าถึงได้จาก http://www.gissite3.ldd.go.th. (วันที่ค้นข้อมูล : 3 กุมภาพันธ์ 2553).

สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน. 2550. รายงานสำรวจดินเพื่อการเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ. เอกสารวิชาการฉบับที่  16/05/50

         กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.

Ни телеграфных столбов вдоль дороги, ни линии высоковольтной передачи, ни пастуха с подпасками, ни удочек, закинутых над черными заводями, ни грузовиков на дороге, ни путников никого.

Несколько лет тому назад в Праге Второй жили две брошенные дамочки-разводки, потому что были шлюхи, по фамилии Моуркова и Шоускова.

Однако впереди весь лес ""удерживали за собой индейцы.

Говоря это, Хикмэн поднял руку и сорвал одну из длинных ветвей, которые нависали над нами.

Я испытывал чувство гордости, когда слушал чистосердечное признание Маюми "Аудиокниги скачать жизнь без трусов"в любви, но, как только мы заговорили о ее семье, во мне снова закипела кровь от гнева.

Имеется точно установленный план.

И видны они были отлично, будто ""ничто не ""разделяло нас, и не искажались, не искривлялись, ""хотя и просматривались сквозь кривозеркальные стены.

Во время войны мне ""пришлось немного узнать о таких ""делах.

Анохин, позвал меня Зернов из соседней комнаты, оставь его.

Доказав свою ""дисциплинированность, он захрапел снова.

Артиллеристы бросились было к орудиям.

Но охотник за людьми, каким бы опасным противником он ""ни был, явился сюда в "Скачать клип витя матанга"единственном числе, а безропотно сдаваться одному ""человеку не позволяли мне понятия чести, унаследованные от моих воинственных предков.

Спроси как-нибудь второго Корвина, сказал он.

Ну что ж, ""теперь, по крайней мере, у меня есть деньги и ""моя оранжево-зеленая бутылка!

Это был список географических названий; цифры, ""проставленные напротив каждого из них, обозначали календарные даты.

Но сначала мне нужно будет уточнить ""некоторые детали.

Однако, даже несмотря на то, ""что до окончательного разъяснения событий ""было еще далеко, такое положение вещей представлялось мне все же лучшим, чем полное неведение.

Без веской причины он не враждует никогда.

Он подошел к большому дивану, поднял его за одну ножку, а другой конец приставил к могучему боку одного из ""грузчиков.

Мне легче было бы, ""вероятно, умереть!

Затем нахлынула волна зловония.

Значит время у нас есть, сказал Смит.

Дни складывались в недели и месяцы.

Колхаун был обескуражен этим смелым ответом.

Ты был хорошим исполнителем и всегда мне нравился.

Амбри не сделал "Скачать покемон все серий"ничего такого, что противоречило бы их программе.

Вот это я называю прозаложить последнюю рубашку.

Однако Аретино отнесся к его восторженным излияниям довольно благосклонно.

И еще мне известно, что вы прибыли сюда из еще более странного царства оттуда я так и не сумел найти дорогу назад.

Крошечные похожие на крабов существа разбегались от него, цепляясь за стены.

Я привела тебя сюда, Джон, в надежде, что сверхъестественное царство недоступно Смерти.

Проктор громко фыркнул и снялся с места.

Медный Бабуин медленно продвигался вперед.

Ему понравилась ярмарочная суета, и он решил здесь задержаться.

Они были незаменимы, когда речь шла об управлении кланом.

Кровь, текшая по измятому металлу, несла в себе больший заряд потенции, чем остывавшая в его яичках сперма.

У меня есть еще м-н-ого, сказал Перривезер и захихикал.

На все время Игр, Бюро Погоды оказало нам любезность.

Думайте о вдохе, о выдохе, снова о вдохе.

По дороге мы узнали все новости из форта.

Не успел он переступить порог, с дрожью в коленях, но при этом с сознанием, что совершает самый мужественный поступок в своей жизни, как дверь сзади захлопнулась и в замке повернулся ключ.

Да в конце концов вы совершенно не виноваты, никого вы к себе не звали, и если она сбежала, то сделала это на свой страх и риск.

Он жуткий старик, этот сукин сын, но он человек.

Я так полагаю, сказал он, давай попытаем, кто из нас лучший.

Зато я там не увижу потока человеческих страстей, заметил Мертон.

Катамаранцам хотелось иметь столько провизии, чтобы ее хватило на все путешествие хотя бы на скудном пайке в другой конец Атлантического океана.

Мустанги снова спокойно стояли под тенью деревьев.

Глядя, как из автобуса на него ошарашено уставилось лицо Джиро Исудзу, он нетерпеливо подкручивал ручку газа,.

хладнокровно прибавил он, несколько удивив всех.

Если ему удастся вернуть имя Чиуна на страницы списка, Чиун купит компьютер.

На постели Швейк заснул безмятежным сном.

Наверное, это небольшая лодка, предположил первый помощник.

знал, почему Великий Земятин вернул в должность труса и заставил расстрелять героя, но понимал, почему ему этого не объяснили.

Меня откровенно озадачил предмет разговора.

На большинстве из них были запечатлены легковые автомобили и грузовики после столкновений, окруженные зрителями и полицией, на некоторых фотографиях разбитые радиаторные решетки и лобовые стекла.

Мы угостим вас сами, своими руками.

И она знала нечто о моем старинном враге, который в эти дни называл себя "скачать музыку глюкозы"мистером Блэком.

Даже сейчас, когда от его костюма только и осталось, что по колено оборванные брюки и грязнее половой тряпки рубашка, привычка распоряжаться витала над ним, как дурной запах.

Она просто не понимает, что за этим последует.

Мы хотели пригласить "В дороге"вас к себе на обед.

Не знали они лишь "Война с лилипутами"того, что этот трюк так же нов, как царь Критский, или император Феодосии.

Если "Рабочие программы. Начальная школа. 2 класс. УМК "Школа России". ФГОС"вы доставите его живым и невредимым, я отдаю вам любую школу по вашему выбору.

Но он не боится за свою жизнь, задумчиво произнес я.

Твои руки в крови, как и у любого.

И упадок жизнедеятельности, выглядит как.

Уже стемнело, когда ефрейтор вместе со Швейком решил отправиться в Писек.

Ее неудачливый поклонник смутился и отступил перед этими разящими упреками и в течение нескольких минут стоял жалкий и пристыженный.

Эти самые священные слова в передаче часто звучат пошло, поэтому я воздержусь от подробностей.

Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен, вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля, и ждал целых две недели, пока не дождался.

А след, оставленный ими, когда они шли по ущелью вверх, он, возвращаясь, не заметит.

Они бушевали и проклинали все на свете.

По тому, как Амбри улыбался, Лидия поняла, что "скачать музыку музыку божьей коровки" он прислушается к ее совету и пойдет в Институт Доннерджека.

Полковник Уайверн был приземист и толст и досадовал на это, так "скачать ютуб на компьютер" как хотел бы быть высоким и стройным.

Что касается Аззи, то он сам выдумал этот конкурс несколько лет тому назад, чтобы иметь возможность время от времени встречаться с "брат ебет сестру скачать" земными девушками.

Они были моими хорошими друзьями и я собирался отправить Фила в университет.

Я мог выдержать несколько капель, попавших за шиворот.

Все наши дискуссии о приложении старых заповедей к новой реальности заставили ее сделать вывод, что нужные ответы можно найти сегодня только в Церкви Элиш.

Поколебавшись немного, она "сектор газа концерты скачать"изменила фокус окна, сместила его, приблизив к себе нужный участок склона.

Но "книга фокусов с картами"я нутром чувствую, что лучше изучить подобные вещи, чтобы избежать таких неприятностей "Бизнес план цветочного бизнеса скачать"в будущем.

Другие люди борются со своим страхом, вы же пользуетесь им.

Там и в самом деле распространялось "скачать тв русски"розовое сияние.

Поезд моментально повернул и порожняком ушел обратно.

Вдруг Лали вскрикнула и двое мужчин прекратили свои усилия.

Его зятем стал не безвестный Морис-мустангер, а ирландский баронет сэр Морис Джеральд.

Ильин сбежал по ступеням, но задержался на последней, схватившись за перила.

Анна потупилась, заметив на себе их плотоядные взгляды.

Эта особенность объясняется историческим прошлым Луизианы.

Сейчас у меня слишком много иных дел, я должен сохранить семена, насаженные мною в этом мире.

Швейку стало любопытно, пойдет ли ему русская военная форма, валявшаяся тут же под ракитой.

Он желал, чтобы его обеспечили надежными телохранителями и он желал обнаружить Палача, чтобы избавиться от него.

Я, естественно, туда добрался, но только после того, как вечеринка докатилась до полного отпада.

воскликнул Чиун, поднимаясь с пола.

Потом наткнулся на детскую кроватку.

Смерть вашего брата и была моей услугой.

Я чувствую, что если ты и дальше будешь жить, это сослужит мне службу.

И все же именно они были правительством Земли, избранным законным образом отсутствующим уже большинством.

Скользящими движениями Толкне медленно потащила его в воду.

Рядом с Гассаном стоял Дос Сантос, а рядом с испанцем, как всегда, находилась Диана.

Шимп хохотнул, как будто припомнил что-то забавное.

На бетоне в два ряда были составлены поврежденные машины.

Моя невиновность установлена, это главное.

Другие говорят, что именно пост открыл ему глаза на великую истину.

Он уже не открывает рта, а просто выжидает.

Его оружие казалось совсем смехотворным по сравнению с тем, что сжимали чуткие пальцы Маусглова.

Некоторое время назад отдал Богу душу наш дядя, лорд Рочестер, а Билл был его "скачать английские самоучители" наследником, вот ему и пришлось отбросить "Русификатор для devil may cry 4" Белфрая и принять имя Рочестер.

Мейтланд, опираясь на костыль, заковылял к ним.

Мне страшно захотелось сжать "книга анна борисова скачать" пальцами рукоятку своего пистолета 38-го калибра, открыть шумную пальбу и увидеть, как падает это чудовище.

Он был весь в пыли, а лошадь его в пене.

Бесполезно, мистер Колхаун, совсем "Йога. Простые асаны, которые сжигают жир, делают сексуальными живот, ягодицы, грудь и талию" бесполезно!

Лесные нимфы очень боятся нас, бледнолицых мужчин.

Кому-кому, Вильм, а тебе-то следовало бы запомнить голос Легро!

Сегодня, по законам Луизианы, я стала совершеннолетней, но нет на свете женщины несчастнее меня.

Это следы одного из пони с нашей плантации.

Главарь не дал "По щучьему веленью" ему закончить фразу.

Сделав свое дело, Снежок преспокойно слез со скользкого седла.

Но немного погодя он поразил всех "Познание. Интеграция 3+ Транспорт" подбросил птицу высоко вверх и отпустил на свободу.

В этом "Стихотворения" нет ничего особенного, друг Хосе.

Мне не приходило в голову, "Математика 4 кл Р/т т.1/2тт" что есть способ отыскать нас в самой густой "Охранные отряды нацизма Полная энц. СС" чаще или в непроходимых зарослях тростника.

Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом.

Он даже в дружбе с некоторыми вождями ютов, но сейчас их здесь нет они пошли войной на северные поселения.

Выбирались оттуда за счет энергии движения и использования аэродинамических свойств метлы.

А теперь "ключ для офиса 10" найдите меня, воззвал невидимый Зернов.

Мерзкое слово подействовало на Джефа, как укол шилом в мягкое место.

Он так ждал этого величайшего момента в своей жизни!

Он находится в гармонии с ветрами пространства, о ваше всемилостивейшее величество!

Вокруг меня в кишащем мухами свете солнца распростерлась утренняя громада дорожного движения.

Смит увидел на нижнем этаже открытую дверь и зашел в комнату, лишенную всякой мебели, но загроможденную всяческими коробками, ящиками и упаковочными корзинами.

Поэтому нужно культивировать в себе высокомерное презрение "Все породы кошек" к тем, кто будет вас слушать.

Ей было двадцать шесть, совсем недавно на очень печальной ноте завершилась ее семейная жизнь, и она добилась, чтобы ее отправили в поле с подопытным стадом.

Вряд ли я мог признать, что это может оказаться опасным, когда я только что настаивал на своем беспечальном положении.

По обе стороны чередой тянулись комнаты.

начала она, оглядев его с "Карта города Уфа. Масштаб 1:30 000 (в 1 см 300 м)" ног до головы, шагнув из кабинки.

Впрочем, он ведь получил то, что хотел, иными словами, я же сам его включил.

Поль вскрикнул и сморщился от боли, затем рухнул на колени.

Въехав в рощицу, Карлос спешился, отвел коня в самую густую тень деревьев и оставил его там.

Я сохранил присутствие духа и понимал, что второго взрыва быть не может, но видел, что пароход серьезно поврежден и сильно накренился набок.

прошептал мустангер, складывая письмо и небрежно бросая его на одеяло.

Дверь была единственным отверстием, дававшим доступ свету, если не считать щелей в старых стенах,-а свет был нужен, чтобы выполнить намерение, ради которого он встал.

Попадитесь мне еще раз, негодяи!

И он был широк, как река, этот рассыпанный великаном коробок спичек.

Я думаю, ему платят не больше тысячи в год.

Сейчас расскажу, возразила она, и меня снова кольнуло недоброе предчувствие.

Это оказалось гораздо более тонкое и полезное "Сказка о ветре в безветренный день" наслаждение, чем поло.

Ну, проходила мимо, решила, дай загляну.

В следующую секунду он открывал дверь своего автомобиля, держа аппарат в руке.

Нашему образу жизни грозил конец.

Он просачивался из внешней тьмы, обтекая сферу, венчающую Щит в его высшей точке.

Он чрезвычайно чувствителен ко всей видимой части спектра.

Увидев "файл xls скачать" перевозбужденного Воана, санитары решили, что он ее родственник, и освободили для него место, но полицейский, который узнал Воана, толкнул его в грудь рукой и закричал, чтобы тот убирался.

Я неуверенно затянулся дымом с "Нападение голодного пылесоса" привкусом герани.

Из-за очков я не уловил выражения ее глаз.

Существует множество политиков и военных, которым это послужит оправданием, чтобы снова взяться за ДиНОО, избавиться от него раз и навсегда.

Спутник мой не возражал, и мы вошли.

Он болтал ногами, свесив их из вагона.

Свидетели говорили убедительно.

Со слов Мартина мы ближе узнали Город.

Неподалеку стояла кучка хорошо одетых молодых людей; все они, по-видимому, происходили из знатных креольских семей.

Он любил выпить и подраться, но медицину знал как свои пять пальцев.

Last Updated ( Wednesday, 02 April 2014 15:00 )
 
Banner
Copyright © 2017 มุมการจัดการความรู้ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.