http://srn.brrd.in.th/

แผนงาน/โครงการวิจัย
แผนงาน/โครงการวิจัย PDF พิมพ์ อีเมล
  
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 08:34 น.

แผนงาน/โครงการวิจัยของกรมการข้าว

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การวิจัยและพัฒนาข้าวที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
เป้าประสงค์ : กรมการข้าวได้องค์ความรู้และนวัตกรรมตรงตามความต้องการของประเทศ สามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์
แผนงานโครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2554
2555
2556
2557
รวม
1. สร้างโจทย์การวิจัย
จากผู้ที่มีส่่วนได้ส่วนเสีย
1.1) โครงการศึกษาความต้องการงานวิจัยข้าว
4
-
4
-
8
สวข.

2. วิจัยและพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต (S2)

2.1) โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ

100
120
140
160
520
สวข.
2.2) โครงการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวตามระบบนิเวศน์
50
70
90
110
320
สวข.
2.3) โครงการวิจัยและการพัฒนาการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว
30
50
70
90
240
สวข.
2.4) โครงการวิจัยและพัฒนาการลดความสูญเสียของผลผลิตข้าว
20
40
60
80
200
สวข.
2.5) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
10
30
50
70
160
สวข./สมข.
3. วิจัยและพัฒนา
เชิงบูรณาการ (S3)
3.1) โครงการวิจัยแบบบูรณาการการใช้
20
20
20
20
80
สวข.
3.2) โครงการวิจัยพัฒนาข้าวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
50
50
50
50
200
สวข.
4. พัฒนาและต่อยอด
การวิจัยเชิงพาณิชย์ (S4)
4.1) โครงการวิจัยและพัฒนาข้าวเชิงพาณิชย์
10
10
10
10
40
สวข./สพภ.
4.2) โครงการวิจัยการสร้างและเพิ่มมูลค่าข้าว
20
20
20
20
80
สวข./สพภ.

5. สร้างพันธมิตร
การวิจัยกับ
หน่วยงานอื่น (S5)

5.1) โครงการจัดทำความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างหน่วยงานภายในและต่างประเทศ
5
5
5
5
20
สวข./สนย.
5.2) โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระหว่างประเทศ
5
5
5
5
20
สวข./สนย.
6. เพิ่มประสิทธิภาพ
การวิจัยโดยใช้ศักยภาพผู้เชี่ยวชาญภายนอก (S6)
6.1) โครงการจ้างที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาข้าว
5
5
5
5
20
สวข./สบก.
7. สร้างนักวิจัยข้าว
รุ่นใหม่ (S7)
7.1) โครงการสร้างและพัฒนานักวิจัยข้าวรุ่นใหม่
-
5
5
5
15
สวข./สบก.
8. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการวิจัย
และพัฒนา (S8)
8.1) โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
60
60
60
60
240
สวข.
8.2) โครงการวิจัยและการพัฒนาการผลิตข้าวโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
5
10
10
10
35
สวข.
9. สร้างแรงจูงใจใน
การพัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพสูง (S9)
9.1) โครงการจัดประกวดผลงานวิจัยข้าวดีเด่นระดับประเทศ
1
1
1
1
4
สวข./สบก.

10. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ (S10)

10.1) โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยข้าว
10
10
10
10
40
ศสท.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การเสริมสร้างการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ : ชาวนาและผู้ประกอบการสามารถผลิตข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าว ได้เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ คุณภาพและมูลค่าด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

กลยุทธ์
แผนงานโครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2554
2555
2556
2557
รวม
1. จัดทำแผนการผลิต 
แบบมี
ส่วนร่วมจากภาค
ส่วนที่
เกี่ยวข้อง (S11)
1.1) โครงการการจัดทำแผนการผลิต
ข้าว
แบบมีส่วนร่วม
20
20
20
20
80
สสข./สนย.
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว
และผลิตภัณฑ์ (S12)
2.1) โครงการวิเคราะห์และจัดทำระบบการ
ผลิตข้าวในพื้นที่อย่างมีส่วนร่วม
10
20
30
40
100
สสข.
2.2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพข้าวของชาวนา
15
40
40
40
135
สพภ./สมข.
2.3) โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน
70
70
70
70
280
สพภ.
2.4 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว
อินทรีย์ครบวงจร
36
41
45
50
172
สพภ.
2.5) โครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าว
สินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)
5
5
5
5
20

สพภ.

2.6 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวเพื่อการส่งออกและการวิจัย
100
120
140
160
520
สวข.
3. พัฒนาระบบการผลิต
และกระจายเมล็ดพันธุ์ดี
และกลไกรับรองมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์ดี (S13)
3.1) โครงการการรับรองระบบคุณภาพ
เมล็ดพันธุ์ (Seed Certification)
10
12
15
18
55
สมข./สพภ.
3.2) โครงการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ดี
660
300
300
320
1580
สมข./สวข.
3.3) โครงการพัฒนาระบบการผลิตและ
กระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวดี (ศูนย์ข้าวชุมชน)
100
100
100
120
420
สสข./สมข.
3.4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม
คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามพระราชบัญญัติ
พันธุ์พืช (สารวัตรข้าว)
15
10
1
10
45
สมข./สวข.
4. ส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาเครื่องจักรกลการ
ผลิตข้าว (S14)
4.1) โครงการส่งเสริมการพัฒนา
เครื่องจักรกลการเกษตรในการผลิตข้าว
10
10
10
10
40
สสข.
4.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาโรงสีข้าว
GMP
5
5
5
5
20
สพภ.
5. พัฒนาการผลิตข้าวแบบครบวงจร (S15) 5.1) โครงการต้นแบบการผลิตข้าวแบบเชิง
พาณิชย์ระดับ SME และระดับชุมชน
20
20
20
20
80
สพภ./สสข.
5.2) โครงการพัฒนาระบบการผลิตข้าวแบบ
ครบวงจร
16
20
20
20
76
สพภ.
5.3) โครงการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิต
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค
2
2
2
2
8
สพภ.
5.4) โครงการนิคมการเกษตรข้าว
10
15
15
15
55
สสข.
6. พัฒนาประสิทธิภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการ
องค์ความรู้ (S16)
6.1) โครงการพัฒนาระบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมและยั่งยืน
20
20
20
20
80
สสข.
7. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันกำจัดความ
รุนแรงการระบาดของศัตรูข้าว (S17)
7.1) โครงการพัฒนาระบบเตือนภัยธรรมชาติ
และการระบาดศัตรูข้าว
8
12
15
15
50
สสข./สวข.
7.2) โครงการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังปัญหา
การผลิตแบบทันเวลา
10
10
10
10
40
สสข./ศสท./
สวข.
7.3) โครงการแก้ไขปัญหาการระบาดของ
ข้าววัชพืชแบบบูรณาการ
4
5
7
8
24
สสข.
7.4) โครงการป้องกันกำจัดเพลี้ยกระโดด
สีน้ำตาลโดยวิธีผสมผสาน
8
10
10
10
38
สสข.
8. พัฒนากลไกติดตาม
ประเมินผลการผลิตข้าว
(S18)
8.1) โครงการพัฒนากลไกติดตามประเมินผลการผลิตข้าว
0
1
1
1
3
สนย.
8.2) โครงการสัมมนาเครือข่ายความร่วมมือของหน่วยงานด้านข้าวระดับพื้นที่
8
8
8
8
32
สสข./สนย.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การให้การบริการวิชาการและสังคมที่เป็นเลิศ

เป้าประสงค์ : ชาวนา ผู้ประกอบการและประชาชน ได้รับการบริการข้อมูลและวิชาการอย่างถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์และสามารถนำไปปฏิบัติได้

กลยุทธ์
แผนงานโครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2554
2555
2556
2557
รวม
1. การพัฒนาศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จของผู้รับบริการ (S19) 1.1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการให้ครอบคลุมเพื่อสนองความต้องการด้านข้าวแบบเบ็ดเสร็จ
25
12.5
12.5
12.5
62.5
สสข.
2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริการที่ทันสมัย (S20) 2.1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศให้เข้าใจง่ายและสะดวกในการรับบริการ
27
5
5
5
42
2.2) โครงการจัดทำ Web Site บริการข้อมูลข่าวสาร
-
0.2
0.1
0.1
0.4
ศสท.
2.3) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
-
3
3
3
9
ศสท.
3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรการให้บริการ (S21) 3.1) โครงการศึกษาสำรวจและติดตามข้อมูลหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายพันธมิตรร่วมบริการ
-
3
3
3
9
สสข./สพภ.
3.2) โครงการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายพันธมิตรร่วมบริการ
-
3
3
3
9
สสข./สพภ.
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การสร้างความเข้มแข็งแก่ชาวนาที่ยั่งยืน
เป้าประสงค์ : ชาวนาสามารถพึ่งตนเองในการผลิตและมีความสามารถบริหารจัดการผลผลิตที่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ

กลยุทธ์
แผนงานโครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2554
2555
2556
2557
รวม
1. สร้างเครือข่ายชาวนาในการผลิตและจัดการผลิต (S22) 1.1) โครงการสัมมนาเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชน   5 7 25   สสข.
2. สร้างชาวนาชั้นนำและชาวนามืออาชีพ (S23)  2.1) โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนามืออาชีพ  10 10  10  10  40   สสข.
2.2) โครงการพัฒนาชาวนาชั้นนำ (Smart Farmer)            
3. พัฒนายุวชนชาวนาสู่ชาวนามืออาชีพอย่างยั่งยืน (S24)  3.1) โครงการสร้างยุวชนชาวนา   10 10  10  10  40   สสข.
3.2) โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ผ่านสถาบันการศึกษา  1 10   สสข.
4. พัฒนาและเสรืมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวนา (S25)  4.1) โครงการสร้างศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบเข้มแข็ง   25 25  25  25  100   สสข.
4.2) โครงการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายชาวนาให้มีความเข้มแข็ง   15 15  15  15  60   สสข.
5. สนับสนุนระบบสวัสดิการชาวนา การประกันรายได้และประกันภัยข้าว (S26)    5.1) โครงการเสริมสร้างความเข้าใจระบบสวัสดิการการประกันรายได้และการประกันภัยข้าว   26   สนย.
5.2) โครงการจัดตั้งสวัสดิการชาวนา  2  สสข.
5.3) โครงการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาหนี้สินของชาวนา   -  สนย.
6. สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารข้าวในระดับชุมชน (S27)  6.1) โครงการจัดตั้งธนาคารข้าวในพื้นที่ขาดแคลนข้าว   10 10  10  10  40   สสข.
7. ส่งเสริมภูมิปัญญาชาวนาไทย (S28)     7.1) โครงการเสวนาปราชญ์ชาวนา   10 10  10  10  40   สสข.
7.2) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาข้าว   10 10  10  10  40   สสข.
7.3) โครงการจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ   30 30  30  30  120   สสข.
7.4) โครงการประกวดชาวนาและสถาบันชาวนาดีเด่น   4 16   สสข.
8. ส่งเสริมการผลิตข้าวตามแนวพระราชดำริเพื่อความมั่นคง (S29)  8.1) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   30 30  30  30  120   สนย.

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การพัฒนาศักยภาพให้เป็นองค์กรชั้นนำ
เป้าประสงค์ : กรมการข้าวเป็นองค์กรที่มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยได้มาตรฐานและมีบุคคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการทำงาน 

กลยุทธ์
แผนงานโครงการ
งบประมาณ (ล้านบาท)
หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
2554
2555
2556
2557
รวม
1. การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ 1.1) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาข้าวแห่งชาติ 150 200 200 100 600 สนย./สวข.
2. การพัฒนากลไกการบริหารองค์กร 2.1) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบบริหารองค์กร - 5 3 3 11 ทุกสำนัก
3. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร 3.1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 4 สนย.
3.2) โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์กรเชิงรุกผ่านสื่อสาธารณะ 5 5 5 5 20 ศสท.
4. การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4.1) โคงการฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร 3 2 2 2 9 ทุกสำนัก
5. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อการเป็นมืออาชีพ 5.1) โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ 12 12 12 12 48 สบก.
6. การสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ 6.1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรต่างประเทศ 5 5 5 5 20 สบก./สนย./สวข.
7. การส่งเสริมแรงจูงใจและความก้าวหน้าในการทำงาน 7.1) โครงการประกวดบุคลากรดีเด่นประจำปี 1 1 1 1 4 สนย.


 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2012 เวลา 11:01 น. )
 
สรุปการประชุมเสวนา การผลิตข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรัง PDF พิมพ์ อีเมล
  
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 12:58 น.

สรุปการประชุมเสวนา การผลิตข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรัง
ทำได้และทำอย่างไรให้ได้ดี
เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔
ณ ห้องประชุมอู่ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

          ๒.๑ สรุปการบรรยายของนายสุรพล ใจดี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์

               ๑. การประเมินผลผลิตข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๒/๕๓ ที่อำเภอชุมพลบุรี และอำเภอรัตนบุรี รวม ๑๔ แปลง
                        ๑.๑ เป็นพันธุ์ กข๑๕ จำนวน ๑๐ แปลง ผลผลิตต่ำสุด ๑๕๖.๘๐ กิโลกรัมต่อไร่ (แปลงขาดน้ำ/น้ำไม่พอ/ทำเป็นปีแรก) สูงสุด ๕๘๙.๐๖ กิโลกรัมต่อไร่
                        ๑.๒ เป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ๑๐๕ จำนวน ๔ แปลง ผลผลิตต่ำสุด ๓๙๘.๙๓ กิโลกรัมต่อไร่สูงสุด ๖๖๙.๓๓ กิโลกรัมต่อไร่
               ๒. การทดสอบการปลูกข้าว กข๑๕ ในฤดูนาปรังภายในศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาระยะเวลาการปลูกที่จะให้ผลผลิตที่เหมาะสม พบว่า การปลูกตั้งแต่ระยะ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๕๓ เป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรัง
               ๓. การทดสอบการประเมินความชอบคุณภาพข้าวสารและข้าวสุกอุ่น ระหว่างข้าวหอมมะลิที่
ปลูกในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๒/๕๓ กับข้าวหอมมะลิที่ปลูกในฤดูนาปี ๒๕๕๒ รวม ๕ ตัวอย่าง พบว่า ความชอบของข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรังมีคะแนนสูงกว่าในฤดูนาปี
               ๔. การประเมินผลผลิตข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรัง ปี ๒๕๕๓/๕๔ ที่จังหวัดสุรินทร์โดยศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา รวม ๕๖ แปลง (สุรินทร์ จำนวน ๒๙ แปลง บุรีรัมย์ จำนวน ๒๗ แปลง)
                        ๔.๑ เป็นพันธุ์ กข๑๕ จำนวน ๒๘ แปลง ผลผลิตต่ำสุด ๒๑๙ กิโลกรัมต่อไร่ สูงสุด ๖๑๓
กิโลกรัมต่อไร่
                        ๔.๒ เป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ๑๐๕ จำนวน ๒๘ แปลง ผลผลิตต่ำสุด ๑๙๗.๘๖ กิโลกรัมต่อไร่ สูงสุด ๖๗๕.๔๗ กิโลกรัมต่อไร่
               ๕. การทดสอบการปลูกข้าวขาวดอกมะลิ๑๐๕ ในฤดูนาปรังภายในศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ โดยเริ่ม
ปลูกตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา โดยปลูกทุก ๆ ๑๕ วัน ขณะนี้เก็บเกี่ยวไปแล้ว ๔ ระยะปลูก โดยระยะปลูกที่ให้ผลผลิตสูงสุดคือ ระยะปลูกที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้ผลผลิต ๕๓๒.๘ กิโลกรัมต่อไร่ ระยะปลูกที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ได้ผลผลิต ๑๖๓.๒ กิโลกรัมต่อไร่ (ข้าวกระทบอากาศหนาวเย็นในช่วงปลูก ช่วงเติบโต และออกดอก)
               ๖. การสำรวจความพึงพอใจของแหล่งรับซื้อข้าวหอมมะลิที่ปลูกในฤดูนาปรัง ที่อำเภอชุมพลบุรี อำเภอรัตนบุรี อำเภอท่าตูมและอำเภอเมืองสุรินทร์ ปรากฏข้อมูลดังนี้
                        ๖.๑ โรงสีกิจเจริญพรชัย ชุมพลสุรินทร์จำกัด อำเภอชุมพลบรี จังหวัดสุรินทร์
                                - รับซื้อข้าวหอมมะลินาปรังข้าวสดกิโลกรัมละ ๘.๕๐ บาท ซื้อชัยนาท๑/ปทุมธานี๑ กิโลกรัมละ ๖.๘๐ บาท
                                - เห็นว่าเป็นทางเลือกที่ดีให้ชาวนาดีกว่าปลูกชัยนาท๑ หรือปทุมธานี๑ ลดปัญหาการปลอมปน
                        ๖.๒ สหกรณ์การเกษตรรัตนบุรีจำกัด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
                                - รับซื้อข้าวหอมมะลินาปรังข้าวสดกิโลกรัมละ ๙.๒๐ บาท ซื้อชัยนาท๑/ปทุมธานี๑ กิโลกรัมละ ๖.๕๐ บาท
                                - เป็นเรื่องดีจะไม่มีการปลอมปน สร้างรายได้ให้ชาวนาเพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
                        ๖.๓ โรงสีเศรษฐกิจรวมผล อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
                                - รับซื้อข้าวหอมมะลินาปรังข้าวสดกิโลกรัมละ ๙.๒๐-๙.๕๐ บาท ซื้อชัยนาท๑/ปทุมธานี๑ กิโลกรัมละ ๖.๓๐ – ๖.๖๐ บาท
                                - ทำให้ปัญหาข้าวปนในนาปี คุณภาพข้าวเปลือกดี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น
                        ๖.๔ โรงสีเทพเทวาเพิ่มผล อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
                                - ไม่มีการรับซื้อข้าวสดแต่ซื้อข้าวแห้งหอมมะลินาปรัง กิโลกรัมละ ๑๐ – ๑๓ บาท ซื้อข้าวแห้งชัยนาท๑/ปทุมธานี๑ กิโลกรัมละ ๗ – ๘ บาท
                                - ดีตรงพันธุ์ข้าวไม่ปน การจัดการง่าย
                        ๖.๕ โรงสีไฟสุรินทร์เกียรติอาภาเดช อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
                                - รับซื้อข้าวหอมมะลินาปรังข้าวสดกิโลกรัมละ ๙.๐๐ บาท ซื้อชัยนาท๑/ปทุมธานี๑ กิโลกรัมละ ๖.๕๐ บาท
                                - คุณภาพใกล้เคียงนาปี แต่กลัวจะมีพ่อค้าคนกลางเอาข้าวปทุมธานี๑ มาผสมแล้วขายเป็นมะลินาปรัง ให้ช่วยตรวจสอบคุณภาพการหุงต้มด้วย
               ๗. คุณภาพทางกายภาพและเคมีบางส่วนจากการตรวจสอบของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
                        ๗.๑ ขนาดข้าวเปลือก เมล็ดค่อนข้างสม่ำเสมอ
                        ๗.๒ น้ำหนัก ๑,๐๐๐ เมล็ด อยู่ระหว่าง ๒๖.๑๒-๒๙.๕๔ มิลลิเมตร
                        ๗.๓ ระดับค่าท้องไข่อยู่ระหว่าง ๐.๐๑ – ๐.๔๑
                        ๗.๔ น้ำหนักต่อปริมาตร (กิโลกรัมต่อถัง) อยู่ระหว่าง ๑๐.๒๒ – ๑๑.๑๑
                        ๗.๖ % อะมิโลสอยู่ระหว่าง ๑๕ – ๑๖
                        ๓.๗ ความหอมอยู่ระหว่าง ๒ – ๓
                        ๓.๘ ความขาวอยู่ระหว่าง ๓๙.๘-๔๘.๒
                        ๓.๙ % ต้นข้าวอยู่ระหว่าง ๒๗.๐-๕๖.๖

หมายเหตุ
               จากการศึกษาคุณภาพทางกายภาพของข้าวขาวดอกมะลิ๑๐๕ จากแปลงเกษตรกร โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ในปี๒๕๕๒ (ชื่อกิจกรรม : การสำรวจคุณภาพทางกายภาพของข้าวหอมมะลิจากแปลงเกษตรกร โดยกัญญา เชื้อพันธุ์ สุนันทา วงศ์ปิยชน วัชรี สุขวิวัฒน์ สุนันทา หมื่นผล) ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม ๑๐ จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ และขอนแก่น เปรียบเทียบกับข้อมูลส่วนหนึ่งของข้าวหอมมะลินาปรังที่ปลูกในปี ๒๕๕๓/๕๔ ของจังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ที่ได้จากการตรวจสอบโดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปรากฎผลดังนี้

รายการ
ข้าวหอมมะลินาปรัง
(จากตัวอย่างข้าว ๒๘-๔๙ ตัวอย่าง)
ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ นาปี
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
จังหวัดสุรินทร์
๑. ความยาวของข้าวเปลือก
๑๐.๔๖ - ๑๐.๙๑ มม.
๑๐.๖๒ - ๑๐.๗๖
๑๐.๗๒ ± ๐.๑๐
๒. น้ำหนัก ๑,๐๐๐ เมล็ด
๒๖.๑๒ - ๒๙.๕๔ กรัม
๒๗.๗ กรัม (น.น.มาตรฐาน)
๓. ระดับค่าท้องไข่
๐.๐๑ - ๐.๔๑
๐.๙๐ - ๒.๘๒
๑.๓๕ ± ๐.๓๓
๔. น้ำหนักต่อปริมาตร
(กิโลกรัม / ถัง)
๑๐.๒๒ - ๑๑.๑๑
๑๐ - ๑๑ (น.น. มาตรฐาน)
๕. % อมิโลส
๑๕.๑๖ - ๑๗.๑๓
-
๖. ระดับความหอม
๒ - ๓
๒ = หอม , ๓ = หอมมาก
๗. ความขาว
๓๗.๘ - ๔๘.๒
๔๐.๕๑ - ๔๔.๘๒
๔๓.๑๗ ± ๐.๗๑
๘. % ต้นข้าว
๓๓.๓ - ๕๖.๖
-

                (หมายเหตุ ด้วยการศึกษาในปี ๒๕๕๒ มีข้อมูลไม่ครบ จึงเทียบได้เฉพาะส่วนที่มี สำหรับข้อมูลที่สมบูรณ์จะยืนยันอีกครั้งเมื่อมีการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว)


         ๒.๒ สรุปสาระสำคัญการบรรยายของนายทวี คุปต์กาญจนกุล ที่ปรึกษากรมการข้าว

          ๑. หัวข้อบรรยาย :                                                
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ
          ๒. ความสำคัญของข้าวหอมมะลิ :
                           ๑. เป็นพันธุ์พื้นเมืองปรังปรุง ไวต่อช่วงแสง จึงนิยมปลูกในฤดูนาปี
                           
๒. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กำหนดให้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวหอมมะลิปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ โดยยุทธศาสตร์ที่ ๒ เป็นยุทธศาสตร์เน้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้นโดยกลยุทธ์การวิจัยที่ ๖ เพิ่มศักยภาพการแข่งขันข้าวหอมมะลิในตลาดโลก มี ๕ แผนงานวิจัย คือ
                                    
๒.๑ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพข้าวหอมมะลิ
                                    ๒.๒ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิ
                                    ๒.๓ การวิจัยเกี่ยวกับตลาดข้าวหอมมะลิ
                                    ๒.๔ การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิ
                                    ๒.๕ การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงด้านการผลิตข้าวหอมมะลิ
          ๓. การปลูกข้าวมะลิในฤดูนาปรังดีกว่า เพราะ
:
                                    
๓.๑ การปลูกข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรังไม่มีระยะเฉื่อย (Vegetative Lag phase) ข้าวจะมีการเติบโตตลอด (ในนาปีข้าวมักจะมีระยะเฉื่อยเพราะปลูกข้าวเร็วไป) ทำให้ข้าวในฤดูนาปรังมีอายุสั้นกว่า (ข้าวที่จะให้ผลผลิตสูงควรมีอายุตั้งแต่ ๑๐๐ – ๑๒๐ วัน)
                                    ๓.๒ นาปีล้มง่าย แต่ข้าวในฤดูนาปรังไม่ค่อยล้มเพราะอายุสั้น
                                    ๓.๓ ข้าวหอมมะลิในฤดูนาปีมีรวงใหญ่ ยาว ในฤดูนาปรังรวงเล็ก เมล็ดต่อรวงน้อย ดังนั้นการปลูกในฤดูนาปรังต้องให้รวงมาก คือต่อ ๑ ตารางเมตร จำนวนรวงต้องมากกว่า
                                    ๓.๔ ในฤดูนาปีข้าวอยู่ในนานานทำให้ Biomass สูง แต่ในฤดูนาปรังจะต่ำกว่า แต่เราปลูกข้าวเพื่อหวังเอาเมล็ดไม่ได้เอาฟาง
                                    ๓.๕ ในฤดูนาปีดัชนีการเก็บเกี่ยวต่ำประมาณ ๐.๒๕ % คือ ๑/๔ ของ Biomass เป็นเมล็ดที่เหลือเป็นฟาง แต่ในฤดูนาปรัง ๕๐ % ของ Biomass เป็นเมล็ด 
          ๔. หลักการผลิตข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรัง :
                                    
๔.๑ นาปรังทำแล้วหวังผลสูง เรื่องพื้นที่จึงสำคัญมาก
                                    ๔.๒ วันปลูก เนื่องจากช่วงแสงที่เหมาะสมในฤดูนาปรังสั้นมากประมาณ ๑ เดือน ดังนั้น ต้องกำหนดระยะเวลาปลูกให้เหมาะสม (ที่กำหนดไว้ ๒๐ ธันวาคม – ๑๐ มกราคม) ซึ่งจากการปฏิบัติจริงช่วงเดือนธันวาคมเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม
                                    ๔.๓ วิธีการปลูก โดยวิธีหว่านน้ำตม/หว่านข้าวแห้งอัตราเมล็ดพันธุ์ ๒๐ กิโลกรัมต่อไร่
                                    ๔.๔ การดูแลรักษาทั่วไป เช่นเดียวกับคำแนะนำในเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับข้าวนาชลประทานฤดูแล้ง
          ๕. ความหอมของข้าวหอมมะลิในฤดูนาปรัง :
                                    
๕.๑ กลิ่นหอมเกิดจากการปลูกตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับฤดูนาปี
                                    ๕.๒ การสังเคราะห์สารหอม ๒ AP ในทุกส่วนของต้น ยกเว้นราก เพราะรากอยู่ในน้ำสังเคราะห์ไม่ได้
                                    
๕.๓ การสังเคราะห์ ๒AP มีประสิทธิภาพสูง เมื่ออุณหภูมิสูง และการสะสม๒AP มีประสิทธิภาพสูงเมื่ออุณหภูมิต่ำ
                      สรุปก็คือ ในฤดูนาปี ปลูก (ร้อน) ---------------> เก็บเกี่ยว (เย็น)
                                   ในฤดูนาปรัง ปลูก (เย็น) ---------------> เก็บเกี่ยว (ร้อน)

          ๖. การวิจัยและพัฒนา
:
                                    
๖.๑ ข้าวหอมมะลิปลูกในฤดูนาปรังได้ และได้ผลผลิตสูงกว่าฤดูนาปี โดยมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ แต่ต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรชาวนา ต้องไม่ปลูกเหมือนฤดูนาปี เพราะช่วงฤดูนาปรังมีช่วงแสงเหมาะสมจำกัด
                                    ๖.๒ ภาคอีสาน ยังเรียกนาปี/นาปรังได้ เพราะน้ำเป็นตัวจำกัดให้ทำได้/ทำไม่ได้ แต่ภาคกลางข้าวไม่ไวแสง มีน้ำพร้อมปลูกข้าวได้หลายรอบ จึงไม่มีนาปี/นาปรัง

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 18 กันยายน 2012 เวลา 09:21 น. )
 


งานจัดซื้อจัดจ้าง

announce

bannerprice

register

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้26
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้26
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้26
mod_vvisit_counterอาทิตย์ก่อน291
mod_vvisit_counterเดือนนี้1096
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1475
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด247818

ออนไลน์ (20 minutes ago): 1
หมายเลข IP: 54.144.21.195
,
Today: ก.ย. 24, 2017
ป้ายโฆษณา